20 juni 2018

Mededeling Onderhoud en Beheer Routes en Paden


Het bestuur van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft, gelet op de dienstverleningsovereenkomst pakket routes en paden en groen toezicht Utrechtse Heuvelrug, op 13 juni 2018 besloten aan de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland, het alleenrecht toe te kennen tot het (doen) uitvoeren van werkzaamheden behorend tot onderhoud en beheer van de routes en paden.

 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de bekendmaking daarvan bezwaar maken bij het bestuur van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:
o de naam en het adres van de indiener;
o de dagtekening;
o een omschrijving van (het gedeelte van) het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
o de gronden van het bezwaar.

 

Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan de belanghebbende naast het maken van bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daarbij is een griffierecht verschuldigd.