Op 8 december 2020 hebben Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, gemeente Soest, Landgoed Eyckenstein, Stichting Ruiteren en Mennen Utrechtse Heuvelrug, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie – Regio Utrecht, het Utrechts Particulier Grondbezit en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug afspraken gemaakt om een betaald ruitervignet op de Utrechtse Heuvelrug in te voeren. Deze terreineigenaren zijn voornemens om vanaf 1 januari 2022 de aankoop van een Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug verplicht te stellen voor ruiters en menners die gebruik maken van de paden die over hun terrein lopen.

 

Instandhouding paden

Op de Heuvelrug ligt een uitgebreid padennetwerk voor ruiters en menners dat intensief wordt gebruikt. Het in stand houden van deze paden kwam in gevaar, omdat het voor terreineigenaren financieel steeds lastiger is om de kosten daarvoor op te brengen. Daarom hebben zij samen met vertegenwoordigers van gebruikers gezocht naar een systeem, waarbij deze kosten gedekt worden uit gebruikersbijdragen. Zodat de paden toegankelijk blijven en geschikt zijn om zo veilig mogelijk te berijden.

Samenwerking

Deze samenwerking tussen terreineigenaren en vertegenwoordigers van ruiters en menners in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft geleid tot de afspraken in de nu ondertekende intentieovereenkomst.  Verwacht wordt dat de prijs van een jaarvignet voor de Utrechtse Heuvelrug rond de € 60,- zal liggen. Hiervoor staat de vignethouder dan minimaal zo’n 200 km aan paden ter beschikking.

Q&A voor ruiters en menners over nieuw ruitervignet Utrechtse Heuvelrug

 • Wat is het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug?

  Je staat er misschien niet direct bij stil, maar als je buiten rijdt, ben je in feite te gast bij de betreffende terreineigenaar. Die eigenaar kan voorwaarden stellen aan het gebruik van de paden. Het ruitervignet is een bewijs dat je betaald hebt en met je paard mag rijden op de paden die door de deelnemende terreineigenaren zijn opengesteld voor ruiters en/of menners. Als het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug is ingevoerd, ben je verplicht dit aan te schaffen wanneer je op terreinen van deelnemende eigenaren rijdt. Het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug geldt zowel voor ruiters als menners.

 • Waarom moet ik betalen voor het gebruik van de ruiter- en menpaden?

  Jarenlang konden in veel gebieden ruiters en menners zonder te betalen ruiter- en menpaden gebruiken. De afgelopen jaren hebben bezuinigingen en een terugtredende overheid tot gevolg gehad dat er minder geld is voor natuur en recreatie, terwijl het wel steeds drukker wordt in de natuurgebieden.

  De subsidie voor recreatieve voorzieningen is al lang niet meer kostendekkend voor de basisvoorzieningen voor de grote aantallen wandelaars en fietsers, waarvoor die subsidie bedoeld is. Het kost terreineigenaren veel moeite om deze voorzieningen op orde te houden.

  Voor de extra voorzieningen voor specifieke, kleinere doelgroepen die het gebied intensiever gebruiken, is daarom een eigen bijdrage van gebruikers noodzakelijk geworden. Dat geldt, naast de mountainbikepaden, ook voor de ruiter- en menpaden. De gebruikersbijdrage heeft dus als doel om de ruiter- en menpaden te behouden.

 • Waarom wordt het nieuwe Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug duurder dan het mountainbike-vignet op de Utrechtse Heuvelrug?

  Dit heeft te maken met het verwachte aantal te verkopen vignetten, het aantal kilometer pad dat beschikbaar is en wat er nodig is om de paden in stand te houden. De groep mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug is vele malen groter dan de groep ruiters en menners. Terwijl het aantal kilometers pad dat hen ter beschikking staat, minder is. Daar komt nog bij dat de mountainbikers als vrijwilligers het meeste onderhoud aan de mountainbikepaden zelf kunnen doen, terwijl voor ruiter- en menpaden vaker professioneel materieel ingezet moet worden.

 • Waar gaat het nieuwe Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug gelden?

  Op dit moment is duidelijk dat het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug in elk geval gaat gelden voor de paden van Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, gemeente Soest en landgoed Eyckenstein; in totaal zo’n 200 km. De komende tijd wordt verkend of er ook andere terreineigenaren aan willen haken bij dit Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug.

 • Geldt het vignet ook voor andere gebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten?

  Het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug geldt alleen voor hun gebieden op de Utrechtse Heuvelrug.

 • Hoe zit het met de gebieden op de Utrechtse Heuvelrug waar ik nu al een vignet nodig heb?

  Dat verschilt per gebied.

  • Goois Natuurreservaat: heeft zijn eigen vignet.
  • Landgoed Pijnenburg: heeft zijn eigen vignet.
  • Soest: houdt vooralsnog zijn eigen vignet voor ruiters en menners die alleen in Soest rijden. Maar Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug mogen hier straks ook rijden zonder bij te betalen.
  • Panbos – Beerschoten: het hier nu vereiste vignet van het Utrechts Landschap zal worden vervangen door het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug.
  • Den Treek – Henschoten: heeft zijn eigen vignet.
 • Waarom komt er niet één ruitervignet voor de hele Utrechtse Heuvelrug?

  Voor de gebruikers zou dat inderdaad het mooist zijn. Maar niet alle terreineigenaren kiezen op dit moment al voor een gezamenlijk systeem. Mogelijk sluiten in de toekomst meer terreineigenaren zich aan, zodat het gezamenlijke vignetgebied groter wordt.

 • Wanneer wordt het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug verplicht?

  De bedoeling is dat het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug vanaf 1 januari 2022 gaat gelden.

 • Hoe en waar kan ik het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug straks kopen?

  Er komt een webshop waar het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug te koop is.

 • Komt er ook een dag-vignet?

  Ja, er zal ook een dag-vignet komen.

 • Wat gaat het vignet kosten?

  De verwachting is dat het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug ongeveer € 60,- voor een jaar zal gaan kosten.

 • Wat gebeurt er met het geld dat binnenkomt uit de verkoop van vignetten?

  Het geld dat binnenkomt wordt verdeeld over de deelnemende terreineigenaren. Deze gebruiken het om de kosten te dekken van het open- en in stand houden van de ruiter- en menpaden, het onderhoud hiervan en de zorg voor de (boom)veiligheid. Een klein gedeelte van het vignetgeld is bedoeld voor natuurprojecten op de Utrechtse Heuvelrug, waar je als ruiter of menner ook van mee geniet. De kosten zijn van te voren vastgesteld en vormen mede de basis voor de prijs van het vignet. Het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug zorgt ervoor dat de kwaliteit van de paden afdoende blijft, zodat gebruikers veilig en plezierig kunnen genieten van hun rit. Er verdwijnen dus geen paden, het vignet houdt de nu aanwezige paden op terrein van aan het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug deelnemende terreineigenaren juist in stand.

 • Waar moet ik zijn als ik meer wil weten over het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug of mee wil denken bij de verdere uitrol?

  De ondertekende intentieovereenkomst vormt de basis, waarop de komende maanden verder wordt uitgewerkt hoe het ruitervignetsysteem precies gaat werken. In die fase zullen nog allerlei details afgesproken en geregeld moeten worden. Dat doen vertegenwoordigers van terreineigenaren en gebruikers ook weer gezamenlijk. Op dit moment zijn dus nog niet alle vragen te beantwoorden. Als je meer wilt weten of mee zou willen denken in het vervolg, kan je je melden bij info@np-utrechtseheuvelrug.nl o.v.v. vraag ruitervignet.

Q&A voor terreineigenaren over nieuw ruitervignet Utrechtse Heuvelrug

 • Wat houdt het vignet voor ruiters en menners in?

  De terreineigenaren die de intentieverklaring ondertekend hebben, zijn voornemens om vanaf 1 januari 2022 de aankoop van een Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug verplicht te stellen voor ruiters en menners die gebruik maken van de paden die over hun terrein lopen.

 • Wat krijg ik als terreineigenaar hiervoor terug als ik meedoe?

  De opbrengst van de verkoop van de ruitervignetten wordt gebruikt om de kosten te vergoeden die terreineigenaren maken om de ruiter- en menpaden in stand te houden. Als deelnemende terreineigenaar krijgt u een vergoeding. Hieronder valt ook het snoeien van bomen ten behoeve van de boomveiligheid. Deelname aan het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug is gericht op ontzorging van de terreineigenaren en dekking van de kosten. Daarnaast wordt een klein deel van de opbrengst (ca 10%) geïnvesteerd in natuurprojecten.

 • Hoe is de vergoeding opgebouwd?

  De hoogte van de vergoeding per eigenaar is afhankelijk van het aantal km pad op het terrein en moet nog exact worden vastgesteld. Er wordt hierbij rekening gehouden met het type pad (is het een pad alleen voor ruiters of een gecombineerd pad), of het een laan is of regulier bos.

 • Hoe kan ik als terreineigenaar meedoen?

  Zodra u als terreineigenaar deelneemt aan het vignet voor ruiters en menners, ontvangt u een vergoeding voor het onderhoud. Dit betekent dat uw paden deel uitmaken van het vignetgebied en dat ruiters en menners met het Utrechtse Heuvelrug Vignet welkom zijn. U sluit zich aan bij de organisaties die de intentieovereenkomst al getekend hebben en onderschrijft deze overeenkomst. Later in 2021 ondertekenen de betrokken eigenaren, ruiters en menners de samenwerkingsovereenkomst, zodat het vignet in 2022 ingevoerd kan worden. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan het vignet, neem dan contact op met Daphne van der Veer van Bureau BUITEN via daphne.vanderveer@bureauBUITEN.nl.

 • Hoe zijn terreineigenaren tot nu toe betrokken bij dit initiatief?

  Bij het opstarten van dit initiatief en het opstellen van de intentieverklaring, is vanaf het begin het Utrechts Particulier Grondbezit betrokken geweest. Dit blijft zo in de verdere uitwerking en implementatie van het vignet. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Het Utrechts Landschap, Natuurmonumenten en de gemeente Soest betrokken, evenals vertegenwoordiging vanuit de ruiters en menners en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

 • Moet ik de paden dan ook altijd open houden of kan ik daar voorwaarden aan stellen?

  Het vignet heeft als doel de nu aanwezige paden op terrein van de deelnemende terreineigenaren in stand te houden. Ruiters en menners dragen door middel van aankoop van het vignet bij aan de instandhouding van deze paden. Vanzelfsprekend hebben eigenaren altijd het recht om een route of pad over uw terrein (tijdelijk) te wijzigen of af te sluiten, bijvoorbeeld voor onderhoud, vanwege de veiligheid, of omdat het niet meer passend is.

 • Hoe zit het met de aansprakelijkheid?

  Wettelijk is geregeld dat eigenaren aansprakelijk zijn voor letselschade veroorzaakt door bomen en voorzieningen op hun opengestelde terrein, als zij onvoldoende zorg hebben besteed aan het wegnemen van mogelijke gevaren. Met de inkomsten uit het vignet beschikt de eigenaar over voldoende inkomsten voor adequaat beheer en er wordt dan ook verwacht dat de eigenaar het beheer (binnen de grenzen van wat redelijk is) uitvoert of laat uitvoeren. Wat betreft de boomveiligheidsactiviteiten langs de ruiter- en menpaden, hebben de partijen die tot nu toe deelnemen de intentie uitgesproken deze via de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug gezamenlijk aan te besteden. Hierdoor worden eigenaren op dat vlak zoveel mogelijk ontzorgd. Wanneer de eigenaar kan aantonen dat hij ‘binnen de grenzen van het redelijke’ dat heeft gedaan wat nodig is om de gevaren en risico’s rondom de routes te beperken, is hij/zij niet aansprakelijk.

 • Komen er ook vrijwilligers bij mij als ik meedoe? Kan ik daar zelf over beslissen? Krijg ik dan nog steeds de vergoeding?

  Waar het kan én door de eigenaar gewenst, kunnen gebruikers  vrijwillig meewerken aan het onderhoud van de hippische paden en combipaden. Dit vergroot tevens de betrokkenheid van gebruikers bij het onderhoud en het onderlinge contact. De vertegenwoordigers van gebruikers zullen het voortouw nemen bij de coördinatie en organisatie van vrijwilligers, uiteraard altijd in overleg met de terreineigenaren. U kunt ervoor kiezen geen vrijwilligers in te zetten. De vergoeding voor het uitvoeren van het onderhoud staat hier los van, die ontvangt u in alle gevallen.

 • Hoeveel meter pad moet ik minimaal op mijn terrein hebben om mee te doen?

  Om mee te doen aan het vignetsysteem is geen minimaal aantal meter pad nodig. Iedere eigenaar met een pad voor ruiters of menners op zijn terrein kan deelnemen, ongeacht de lengte van dit pad.