Groen Groeit Mee Pact brengt meer en beter groen in Utrechtse regio

Op 7 februari 2022 ondertekenden bijna veertig betrokken overheden, natuurorganisaties en andere partners het Groen Groeit Mee Pact. Ook stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug tekende het pact. Daarmee benadrukken wij onze gedeelde ambitie om bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de ontwikkeling van (recreatief) groen en water evenredig en volwaardig te laten meegroeien. Het is vanzelfsprekend om mobiliteit en infrastructuur aan het begin van een ruimtelijk project mee te nemen, anno 2022 voegen we hier ‘groen en blauw’ aan toe.

De Utrechtse regio groeit de komende jaren flink. Groen Groeit Mee is de afspraak dat we bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de groenontwikkeling evenredig en volwaardig meenemen. Zo dragen we met elkaar zorg voor cultureel erfgoed, creëren we meer recreatiemogelijkheden voor wandelen, fietsen, zwemmen en bewegen en worden deze groenvoorzieningen makkelijk bereikbaar voor iedereen. Samen met inwoners en alle betrokken partners zorgen we zo voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving in de Utrechtse regio.

Gezamenlijke ambitie, verschillende belangen

Het delen van de ambitie en het respectvol samenwerken met oog voor de verschillende belangen voor het landelijk gebied vormt de basis van de samenwerking in Groen Groeit Mee. Voor het realiseren van de ambitie is een brede inzet en een lange adem nodig. De Groen Groeit Mee partners onderschrijven het belang van deze gezamenlijke inspanning en zijn trots dat Groen Groeit Mee wordt genoemd in het nieuwe regeerakkoord. 

‘Groen en blauw’ meenemen in ieder ruimtelijk plan

De Utrechtse regio behoort tot de meest competitieve regio’s in Europa: veel mensen willen hier werken en wonen, mede door onze groene leefomgeving. Tegelijkertijd zijn we ook de snelst groeiende regio van Nederland. Het is een uitdaging om het juiste evenwicht tussen woningen, infrastructuur, groen en landschap te bewaren.

Groen en blauw zijn van grote waarde als het gaat om de gezondheid van inwoners, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit is het moment waarop we groen en blauw willen meenemen in ieder ruimtelijk plan. Zo werken we aan een goede mix van groen, landbouw, natuur, landschap en water. Verstedelijking en het versterken van bestaand en nieuw groen worden in samenhang ontwikkeld, zodat het geheel bijdraagt aan de kwaliteit van de regio. Daarom zetten de partijen in onze regio hier gezamenlijk de schouders onder in Groen Groeit Mee.

Brede samenwerking

Provincie Utrecht, Utrecht10, Regio Amersfoort, het Utrechtse deel van de Regio Foodvalley en de vier Utrechtse waterschappen werken onder regie van de provincie samen aan Groen Groeit Mee. Naast deze overheden zijn ook andere organisaties betrokken, zoals Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur- en Milieufederatie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts Particulier Grondbezit, Vereniging Deltametropool en dus Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Groen Groeit Mee Pact