Staatsbosbeheer start met houtoogst in Boswachterij Amerongen

In februari 2019 start Staatsbosbeheer met boswerkzaamheden tussen Amerongen en Veenendaal. Op een aantal plekken krijgen bomen, struiken en planten meer ruimte. Het dunnen van het bos is noodzakelijk om het bos gevarieerd, gezond en aantrekkelijk te houden. De opbrengst van het hout komt weer ten goede aan het beheer van het bos. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Zeker bij nat weer kunnen sommige paden slecht zijn. Als het werk klaar is worden deze paden weer netjes opgeknapt.

Wilt u wel eens meer weten over het boeiende maar complexe werk van de bosbeheerder? Op zaterdag 26 januari 2019 kunt u mee met een excursie. Start: 14.00 uur; locatie: Restaurant ’t Berghuis, Veenseweg 28, Amerongen; Duur: ca. 1,5 uur; Kosten: gratis

Waarom houtoogst?
Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van de boswachterij Amerongen. De boswerkzaamheden combineren het oogsten van hout met het stimuleren van de natuurlijke ontwikkeling van nieuwe bomen. Een deel van het bos wordt gedund: er worden bomen weggehaald om de anderen meer ruimte en licht te geven om goed verder te groeien.

Wat u straks ook ziet in het bos, is dat we naast het dunnen van bomen, ook een paar grotere open plekken maken. Deze plekken worden gemaakt om de groei van nieuwe bomen te stimuleren en de variatie in het bos te vergroten. Hier groeit zaad dat van de bomen zelf valt of zaden die nog in de grond zitten uit tot een nieuwe generatie bomen. Afhankelijk van de bodem en de boomsoorten kan het nodig zijn om de bodem te bewerken zodat de zaden goed kunnen ontkiemen. Soms komen er onvoldoende jonge bomen of niet van de gewenste soort en dan gaan we aanplanten. Na verloop van tijd is deze nieuwe generatie ook weer toe aan dunnen, zo is bosbeheer een continu proces in een doorgaande cyclus. Bos blijft dus bos. Door regelmatig te dunnen en verjongen zorgen we ervoor dat ook toekomstige generaties kwaliteitshout uit het bos kunnen blijven oogsten. En er ontstaat bovendien een bos met verschillende leeftijden dat voor mens, plant en dier aantrekkelijk is.

Planten en dieren
Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de dieren en planten die er leven. We werken volgens de Gedragscode Bosbeheer. Deze Gedragscode schrijft voor dat boseigenaren voor de start van boswerkzaamheden inventariseren of er bijzondere planten of dieren voorkomen die ze moeten ontzien. Dat inventariseren doen we vaak samen met vrijwilligers en natuurwerkgroepen. De roofvogelnesten, mierenhopen, dassenburchten en andere belangrijke natuurwaarden brengen zij in kaart zodat we er met de houtoogst omheen werken of we gaan in bepaalde bosdelen niet aan de slag. Toch kan niet ieder individu van iedere soort op elke plek worden ontzien en kunnen we helaas niet uitsluiten dat soms een dier wordt verontrust. We letten goed op de ontwikkeling van populaties van dieren in een gebied en passen als het nodig is ons bosbeheer aan.

Werkverkeer
Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld langs de bospaden in afwachting van transport naar de zagerijen. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn.