Jaarplan

In 2018 is het samenwerkingsverband stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug opgericht om de unieke natuur, het landschap en het erfgoed van de Utrechtse Heuvelrug te behouden, te beschermen en verder te ontwikkelen. Binnen het samenwerkingsverband werken de eigenaren van natuurterreinen, provincie Utrecht en gemeenten op en rond de Utrechtse Heuvelrug samen met andere organisaties en gebiedspartijen aan een gezamenlijk doel. Samen zorgen we ervoor dat de Heuvelrug er in 2030 nog mooier en beter bij ligt dan nu. Daarmee bedoelen wij dat de natuur rijker en meer divers is dan nu en dat het kostbare culturele erfgoed in goede staat is. Hoe we hier in 2023 mee aan de slag gaan, leest u in dit jaarplan.

De verschillende gebiedspartijen onderschrijven de ambities en projecten voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en geven daar via de Stichting NPUH (hierna: de Stichting) uitvoering aan. De Stichting richt zich onder andere op het initiëren en faciliteren van processen van projecten, waarbij een gebiedsgerichte aanpak op de Utrechtse Heuvelrug centraal staat. De Stichting is hierdoor een middel waarmee, via samenwerking tussen de verschillende partijen, gebiedsbrede impact bereikt kan worden. Dat doet de Stichting met behoud van de kracht, zeggenschap en identiteit van de bestaande partners in het gebied.

Speerpunten

We geven richting en invulling aan het jaarplan voor 2023 vanuit de projecten en activiteiten beschreven in de conceptsamenwerkingsagenda Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 2023-2028. Daarnaast wordt er ook richting en invulling gehaald uit het meerjarige ‘Tijdelijke ondersteuning Nationale Parken’ programma (gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en de meerjarige exploitatiesubsidie (verleend door de Provincie Utrecht).

Aan onderstaande speerpunten werkt de Stichting in 2023:

  • Natuur, landschap en (cultureel) erfgoed beschermen, beheren en ontwikkelen
  • Gebiedsidentiteit waarborgen, beschermen en uitdragen
  • Gebiedsbrede samenwerking faciliteren
  • Duurzame natuurgerichte recreatie en mobiliteit
  • Onderzoek en kennisdeling faciliteren
  • Financiële duurzaamheid versterken
  • Meer informatie

    Download hier ons het Jaarplan 2023.