Samenwerking waterbeheerovereenkomst Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Utrechts Landschap en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden slaan de handen ineen. Op 14 maart heeft heemraad bij HDSR, Bert de Groot en Saskia van Dockum, directeur-bestuurder bij Utrechts Landschap de waterbeheerovereenkomst getekend die deze samenwerking bekrachtigd.

Gezamenlijke waterbeheervisie
Hoe kunnen terreineigenaren en waterschappen elkaar versterken om gevolgen van de klimaatverandering, aantasting van biodiversiteit en waterkwaliteit het hoofd te bieden? Water- en natuurbeheer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Neerslag- en droogterecords volgen elkaar in rap tempo op. Om hierop te anticiperen is er een gezamenlijke waterbeheervisie opgesteld. Het doel van deze beheervisie is om de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater voor natuur en landschap te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Deze visie vormt daarnaast een blauwdruk voor de waterbeheerplannen die zijn opgesteld voor landgoed Oostbroek, de Niënhof, Schoonoord, Bunzing, Blikkenburg en Wulperhorst.

In samenspraak
De waterbeheervisie en de bijbehorende waterbeheerplannen zijn in samenspraak opgesteld. Jaarlijks gaan beide partijen het veld in om te monitoren of maatregelen voor verbeterde waterberging en infiltratie, optimaliseren van water- en natuurkwaliteit, conform het beschreven streefbeeld zijn en welke acties wenselijk zijn om tot verbetering te komen. Hiermee is de jaarlijkse schouw niet meer leidend in het beheer maar de streefbeelden die we in samenspraak hebben vastgesteld in de beheerovereenkomst.

De Blauwe Agenda
Utrechts Landschap en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn partners in de Blauwe Agenda en gaan dus nu ook in het dagelijks beheer meer samenwerken. Tijdens het stuurgroep overleg van de Blauwe Agenda werd de waterbeheerovereenkomst tussen beide partijen getekend, die de samenwerking bekrachtigt.