Onderzoek door Blauwe Agenda naar impact winterneerslag op de Utrechtse Heuvelrug

Het is je vast opgevallen, maar als gevolg van de extreme hoeveelheid neerslag van het afgelopen halfjaar zijn de grondwaterstanden op de Utrechtse Heuvelrug hoog. Voor de natuur is dat vaak goed nieuws, maar het kan ook leiden tot wateroverlast. 

Samen zorgen voor het water op de Utrechtse Heuvelrug 

Het samenwerkingsverband Blauwe Agenda werkt op de Utrechtse Heuvelrug aan een robuust en toekomstbestendig watersysteem, waarin alle waterfuncties een duurzame plek vinden.  

Klimaatscenario’s en hoog water 

Als onderdeel van de kennisontwikkeling heeft de Blauwe Agenda toekomstscenario’s laten berekenen wat de KNMI klimaatscenario’s voor het watersysteem van de Utrechtse Heuvelrug zouden kunnen betekenen. De klimaatscenario’s kennen een nogal grote bandbreedte, maar het stijgen van de grondwaterstanden als gevolg van de toename van de winterneerslag is daarbij altijd als belangrijk aandachtspunt benoemd.  

Sneller dan verwacht 

Het feit dat deze situatie zich nu al in deze omvang heeft voorgedaan is sneller dan werd verwacht. Dat is voor de Blauwe Agenda ook de reden geweest om samen met de waterschappen en gemeente Utrechtse Heuvelrug een onderzoek naar te starten. Het samenwerkingsverband wil op basis van recente metingen een beeld krijgen van de omvang van de stijging van de grondwaterstanden, maar ook van de dynamiek (hoe snel stijgt het grondwater en zakt het ook weer). Dit geeft een actueel beeld van de gebieden die gevoelig zijn voor hoge grondwaterstanden. Deze informatie wordt dan ook gebruikt bij de uitvoering van de Blauwe Agenda, zodat  daar waar nodig extra maatregelen kunnen nemen of aanpassingen kunnen doen om een toename van wateroverlast te voorkomen. 

Wil je meer weten over de Blauwe Agenda of aan welke maatregelen de agenda werkt?
Kijk op www.blauweagenda.nl  

Binnenlands Bestuur over de Blauwe Agenda

“De waterkoek vergroten”, zo schrijft Binnenlands Bestuur over de Blauwe Agenda. Een samenwerkingsverband gestart vanuit de samenwerkingsagenda vanuit Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Na 2 droge zomers in 2018 en 2019 werken overheden met grondeigenaren en terreinbeheerders op lokaal niveau aan klimaatrobuuste gebiedsinrichting. Dat betekent onder meer water vasthouden in plaats van afvoeren.

Lees het hele artikel om een beter beeld te krijgen van de Blauwe Agenda, de kwetsbaarheid van de natuur, over de onderzoeken die deze kwetsbaarheid in beeld brachten. En hoe nu gewerkt wordt aan oplossingen.

Lees het volledige artikel hier.

Samenwerking studenten Global Sustainability Science resulteert in 2 onderzoeken

In 2024 hebben bachelorstudenten van Global Sustainability Science van de Universiteit Utrecht gewerkt aan twee consultancy projecten, voor Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Ze werkten aan twee verschillende thema’s: klimaatadaptatie en vitale natuur enerzijds en duurzame mobiliteit anderzijds.

Duurzame mobiliteit:

1. Met als centrale onderzoeksvraag: hoe kan een modal shift van autogebruik naar duurzamere mobiliteitsopties op de Utrechtse Heuvelrug worden gefaciliteerd?Klik hier voor de eindrapportage.

Klimaatadaptatie en vitale natuur:

2. Met als centrale onderzoeksvraag: wat is het beleid van 14 gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug op het gebied van afkoppelen? Klik hier voor de eindrapportage.

Werk mee aan groene, gezonde en klimaatbestendige steden en dorpen

Wilt u de leefomgeving in steden en dorpen groener, gezonder en klimaatbestendiger maken? Vraag dan subsidie van de Provincie Utrecht aan. Met deze subsidieregeling stimuleert de provincie Utrecht initiatieven op verschillende schaalniveaus en in verschillende fasen: van voorbereiding tot uitvoering van werkzaamheden.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn bijvoorbeeld het vergroenen van bedrijventerreinen, het klimaatadaptief inrichten van sportvelden, of het aanleggen van groene speelplekken, pleinen, buurt-ontmoetingstuinen, voedselbossen. Of de aanleg van biodiverse groene daken vanaf 40 vierkante meter. Maar ook het uitvoeren van onderzoek, zoals bijvoorbeeld onderzoek naar klimaatbestendige bomen, of een bewustwordingscampagne vallen hieronder.

Lees hier alles over de subsidie.

Allereerste nieuwsbrief van de Blauwe Agenda verschenen

Wist je dat je op de Utrechtse Heuvelrug leeft op erg schoon drinkwater? We drinken hier niet alleen van met 2 miljoen inwoners, maar het is ook nog erg belangrijk voor de natuur, voor de landbouw en voor de landgoederen.

Op dit moment staat het water op de Utrechtse Heuvelrug onder druk. Door klimaatverandering is het vaker droog en op andere momenten erg nat. Dat levert problemen op voor de natuur, voor inwoners, voor landbouw en landgoederen.

Met de zogeheten Blauwe Agenda hebben we gekeken wat belangrijke problemen zijn voor deze groepen. Maar ook wat we daaraan kunnen doen. We zijn tot de conclusie gekomen dat we meer water in de bodem willen opslaan, meer water gaan vasthouden, wateroverlast willen beperken, we gaan water schoner maken en we gaan kijken waar we dit het beste kunnen doen om met alle groepen rekening te houden.

 

We roepen iedereen op om hier een bijdrage aan te leveren. Want, iedereen kan zorgen voor het water op de Utrechtse Heuvelrug. Of je nou water bespaart door korter of minder vaak douchen, je water opvangt op jouw landgoed om wateroverlast elders te voorkomen, je kiest voor regelbare stuwen op jouw perceel, je voor droogtebestendige inheemse planten in jouw tuin kiest, je op jouw vakantiepark aan de slag gaat met afkoppelen. Elke stap telt!

Wil je meer lezen over de plannen en projecten van de Blauwe Agenda?
Lees er meer over in de allereerste nieuwsbrief.

 

Samenwerking waterbeheerovereenkomst Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Utrechts Landschap en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden slaan de handen ineen. Op 14 maart heeft heemraad bij HDSR, Bert de Groot en Saskia van Dockum, directeur-bestuurder bij Utrechts Landschap de waterbeheerovereenkomst getekend die deze samenwerking bekrachtigd.

Gezamenlijke waterbeheervisie
Hoe kunnen terreineigenaren en waterschappen elkaar versterken om gevolgen van de klimaatverandering, aantasting van biodiversiteit en waterkwaliteit het hoofd te bieden? Water- en natuurbeheer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Neerslag- en droogterecords volgen elkaar in rap tempo op. Om hierop te anticiperen is er een gezamenlijke waterbeheervisie opgesteld. Het doel van deze beheervisie is om de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater voor natuur en landschap te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Deze visie vormt daarnaast een blauwdruk voor de waterbeheerplannen die zijn opgesteld voor landgoed Oostbroek, de Niënhof, Schoonoord, Bunzing, Blikkenburg en Wulperhorst.

In samenspraak
De waterbeheervisie en de bijbehorende waterbeheerplannen zijn in samenspraak opgesteld. Jaarlijks gaan beide partijen het veld in om te monitoren of maatregelen voor verbeterde waterberging en infiltratie, optimaliseren van water- en natuurkwaliteit, conform het beschreven streefbeeld zijn en welke acties wenselijk zijn om tot verbetering te komen. Hiermee is de jaarlijkse schouw niet meer leidend in het beheer maar de streefbeelden die we in samenspraak hebben vastgesteld in de beheerovereenkomst.

De Blauwe Agenda
Utrechts Landschap en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn partners in de Blauwe Agenda en gaan dus nu ook in het dagelijks beheer meer samenwerken. Tijdens het stuurgroep overleg van de Blauwe Agenda werd de waterbeheerovereenkomst tussen beide partijen getekend, die de samenwerking bekrachtigt.

Inwonersbijeenkomst Verdroging van de Heuvelrug op 8 maart in Leersum

Verdroging van de Heuvelrug. Echt waar, met al die nattigheid van afgelopen maanden? Jazeker, denk nog maar eens terug aan die droge hete zomer. Sterven onze bossen door gebrek aan (grond)water? In Nederland hebben we in de loop der eeuwen een prachtig systeem gemaakt om water af te voeren, met greppels, slootjes en vaarten. Terwijl we dat lokaal gevallen regenwater tegenwoordig zo hard nodig hebben om het grondwater op peil te houden. Hier op de heuvelrug is het hele samenspel van grondwater, kwelwater en oppervlaktewater complex, door de hoogteverschillen.

Daarom organiseren het Dorpsnetwerk Leersum en de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen – Leersum een informatieve avond over water en verdroging op de Heuvelrug.

Piet Verdonschot (emeritus-hoogleraar water ecologie Wageningen) weet heel boeiend te vertellen over het grondwater, de tekorten, de stromingen en de relatie met het oppervlaktewater.

Bert de Groot (hoogheemraad van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) vertelt over de plannen om verdroging tegen te gaan, zoals veel betrokken partijen samen afgesproken hebben in “De Blauwe Agenda”.

Ineke Vrij van de werkgroep Heuvelrugtuinen van Dorp en Natuur, gaat kort in op wat we zelf kunnen doen tegen verdroging.

Na de pauze is er een paneldiscussie met o.a. deskundigen van de Blauwe Agenda, Staatsbosbeheer (SBB), het Utrechts Particulier Grondbezit en de Land- en Tuinbouworganisatie LTO.

Informatie:

Datum: 8 maart om 19.30

Locatie: De Binder, Leersum

Prijs: aan de avond zijn geen kosten verbonden

Tijd: Zaal open vanaf 19:15,

Aanmelden: vol=vol Aanmelden (i.v.m. stoelen) per mail naar wateravond@dorpennatuur.nl

op vrijdag 8 maart 2024 om 19:30 uur in De Binder, Leersum.

 

De Blauwe Agenda

Deze avond is verbonden aan de Blauwe Agenda, een samenwerkingsverband waar Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug één van de samenwerkingspartners is.  Want de grondwatervoorraad in het park staat onder druk. Dat levert verschillende problemen op voor de natuur én voor veel verschillende groepen (denk aan agrariërs, ondernemers, landgoedeigenaren, natuurbeschermers). De Blauwe Agenda is een samenwerkingsverband en biedt een visie op hoe de problemen van het water op de Heuvelrug kunnen worden aangepakt. Samen werken we aan een duurzaam en veerkrachtig watersysteem. Draag je ook bij aan het watersysteem voor de toekomst? Kijk op deze informatiepagina en zie wat jij kunt doen.

 

 

 

Nieuwe mogelijkheden in het vasthouden van water voor de landbouw op de Heuvelrug

Door klimaatverandering is er de afgelopen jaren sprake van een tekort én een overschot aan water op agrarische gronden. Dit heeft gevolgen voor natuur en landbouw. Zo valt de graslandproductie enorm terug als gevolg van droogte en waterschade. De vraag is dus: hoe kan de landbouw water langer vasthouden in haarvaten, zonder te veel te beregenen? De kerngroep van de Blauwe Agenda* heeft op uitnodiging een bezoek gebracht aan de firma Van der Wind in Woudenberg om geïnformeerd te worden over de resultaten. De afgelopen jaren is hier veelvuldig onderzoek naar gedaan door K&G Advies en Aequator. Eerst is gestart met onderzoek naar flexibel peilbeheer (2017-2020), hier is vervolg aan gegeven door middel van pilotonderzoek bij firma Van Der Wind in Woudenberg. De resultaten pleiten in het voordeel voor agrariërs. 

Project flexibel peilbeheer 2017- 2020 

In 2017 is gestart met het project flexibel peilbeheer in Utrecht-Oost. Er is in dit gebied sprake van droogteschade op de hogere percelen. Er is gestart met peil gestuurde drainage in Overberg. Daarna is gekeken wat het effect was op het grondwater en de gewassen. 

Resultaten en conclusies van project 2017 – 2020 

Een peilopzet tot 30 centimeter was mogelijk. Het is mogelijk om hiermee 2 weken tot 2 maanden water vasthouden. Hiermee kun je de grondwaterstand 10 centimeter tot 20 centimeter verhogen. Het effect op grasgroei is afhankelijk van capillaire nalevering en bodem. Een andere conclusie was dat de stuwen duurzamer en effectiever gemaakt kunnen worden. 

Vervolgproject Fa v/d Wind  

In de vorm van een pilot is in 2022 vervolg gegeven aan het project flexibel peilbeheer in het kader van het project Watersparen van Waterschap Vallei en Veluwe. Met dit vervolgproject van Fa v/d Wind is doorgepakt met de hele huiskavel van de firma Van der Wind. Er is onderzocht wat de impact van 4 regelbare stuwen op bestaande duikers had op de waterbeschikbaarheid, het beter sluiten van de stikstofkringloop, grasland- en eiwitproductie in de zomer, graslandkwaliteit, en bijdragen maatschappelijke opgave. 

Wat zijn de concrete resultaten van dit project? 

Aequator heeft in 2022 en 2023 metingen van het grondwater en oppervlaktewaterpeilen gedaan bij firma Van der Wind. K&G advies heeft de impact op de gewasopbrengsten vastgesteld op basis van de kringloopwijzers 2018-2023.

De vraag was: laten 2022 en 2023 een beter resultaat zien? Hierbij de belangrijkste conclusies op een rij:

  • Met de regelbare stuwen is een peilopzet tot 35 cm mogelijk
  • De agrariër kan met deze stuwen snel inspelen op de weersveranderingen
  • Het opzetten van het peil (+35cm) geeft een grondwaterstijging in het perceel tot +20 cm
  • In droge periodes kan de agrariër tot wel 4 weken profiteren van de verhoogde grondwaterstand.
  • Door de peilopzet ontstaat meer capillaire werking, zodat minder snel beregend hoeft te worden.
  • Met de peilopzet in combinatie met beregening wordt 2.000-3.500 kg ds/ha opbrengstverlies voorkomen
  • De kosten (investering in de stuwen en de beregening) en baten zijn gelijk in matig droog jaar
  • Doordat de grasmat in betere conditie blijft, wordt de onkruiddruk lager
  • Er hoeven minder kosten gemaakt te worden voor gewasbescherming en/of graslandvernieuwing
  • Ook bracht het voordelen mee voor eiwit op het eigen land (meer gras van betere kwaliteit), voor de beweiding en de stikstofkringloop.

 

Tijdens het bezoek van de kerngroep is besproken hoe dit project kan worden opgeschaald naar andere geschikte delen van de flanken van de Utrechtse Heuvelrug.   

Wil je meer weten over de Water Spaar regeling? Klik hier.

*Wist je dat er veel helder en schoon water te vinden is op de Utrechtse Heuvelrug? Maar dat dit drinkwater nu onder druk staat? Dat levert verschillende problemen op voor de natuur én voor veel verschillende groepen (denk aan agrariërs, ondernemers, landgoedeigenaren, natuurbeschermers). De Blauwe Agenda is een samenwerkingsverband en biedt een visie op hoe de problemen van het water op de Heuvelrug kunnen worden aangepakt. Samen werken we aan een  duurzaam en veerkrachtig watersysteem. Draag je ook bij aan het watersysteem van de toekomst?

De Blauwe Agenda geeft het water op de Heuvelrug een toekomst 

Documentaire RTV Utrecht over water

Door de klimaatverandering krijgen we te maken met steeds extremer weer. Langere periodes van hitte en droogte gevolgd door heftige regenbuien zorgen voor problemen bij onze woonomgeving, de natuur, de landbouw en de drinkwatervoorraad. In de hoger gelegen gebieden droogt de grond uit, terwijl in de dorpen het regenwater bij heftige buien voor veel overlast zorgt.

Gemeenten (waaronder de gemeente Utrechtse Heuvelrug), de provincie Utrecht, Vitens, Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, terreinbeheerders, particuliere eigenaren en natuurorganisaties zetten zich in om samen het watersysteem op de Heuvelrug robuust en klimaatbestendig te maken. Dit doen de partners bijvoorbeeld met projecten die ervoor zorgen dat het regenwater boven op de heuvelrug beter in de bodem zakt en aan de voet van de heuvelrug langer wordt vastgehouden. Een voorbeeld hiervan is het pilotproject om het regenwater beter in het bosgebied boven Amerongen te infiltreren. Hiermee beperken we de verdroging, wateroverlast en riool-overstorten in de uiterwaarden.

Wil je meer weten over het water op de Utrechtse Heuvelrug? Bekijk dan de mini documentaire van RTV Utrecht die vorige week verscheen.

Theatercollege | Water (tekort) op de Utrechtse Heuvelrug

Hoe ziet de droogte van de toekomst eruit? Wat gebeurt er met het water uit Duitsland dat normaal via de Rijn ons land binnen komt? Welke keuzes moeten we maken om in de toekomst nog voldoende water te hebben?

Dat zijn drie vragen die in dit theatercollege aan bod zullen komen, waarbij we kijken naar de gevolgen van droogte en de mogelijke oplossingen op de korte en lange termijn.

De experts
Dr. Niko Wanders is universitair hoofddocent Hydrologie aan de Universiteit Utrecht. Samen met waterbeheerders en beleidmakers onderzoekt Wanders de mogelijkheden voor verbeterde voorspellingen van droogte in Nederland en in het buitenland.

Jeroen Haan is dijkgraaf van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hij gaat in op de (water)opgaven die als gevolg van de klimaatverandering en het extremere weer op ons afkomen. Ook bespreekt hij hoe water en bodem sturend moeten zijn in ruimtelijke keuzes die we maken voor de toekomst.

Stel een vraag!
Tijdens het theatercollege is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze kunt u ook van tevoren insturen via info@npuh.nl. De host van deze avond is Magda Jansen, burgemeester van gemeente Woudenberg.

Dit theatercollege is een initiatief van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de tweede in een reeks van vijf. De colleges hebben als doel het delen van kennis en inzichten over dit unieke gebied.

Details

Datum: maandag 11 september om 20:-00 uur

Locatie: Theater Figi, Zeist I Willem Pijperzaal

Kosten: €5,00

Voor meer informatie en tickets klik hier

Blauwe Agenda

Wat doen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en haar samenwerkingspartners al aan het watertekort? Lees er hier meer over.