Feliciteer het Nationaal Park met haar 20e verjaardag!

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug viert dit jaar haar 20-jarige jubileum. Kinderen uit de omgeving kunnen het park feliciteren door deze kleurplaat in te kleuren en deze in de Beleefweek (14 t/m 22 oktober) in te sturen via dit formulier. De kinderen krijgen als cadeautje het nieuwe ‘Ontdekboek De Utrechtse Heuvelrug – Toen & Doen’ gratis thuisgestuurd.

Dit ontdekboek is een verrassend boek vol verhalen over cultuur en natuur op de Heuvelrug, doedingen, hoofdbrekers, experimentjes, weetjes, bezoektips en heel veel leuke plaatjes. Hoe komt de Heuvelrug aan zijn naam? Wat is een sterrenbos? Waarom staat er een piramide in Austerlitz? Hoe hoog is de kerktoren van Rhenen? Waar kun je romantisch wandelen? Waarom is er een tabaksmuseum in Amerongen? Heeft er echt een keizer in Doorn gewoond? Kinderen krijgen antwoord op al deze vragen en nog veel meer. Ze kunnen een windgong knutselen, rozijnen laten dansen, het weer voorspellen en zelf een kompas maken. Kinderen kunnen dit vanuit huis doen of het gebied ingaan en de experimenten buiten uitvoeren.

Vieren jullie dit feestje met ons mee? Download dan de kleurplaat, kleur deze in en stuur hem op!*

*Je mag natuurlijk meerdere kleurplaten indienen, maar ieder kind ontvangt maximaal 1 Ontdekboek.

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en Universiteit Utrecht startten Onderzoeks- & Onderwijshub Utrechtse Heuvelrug

Een duurzame en robuuste toekomst voor het Nationaal Park

De Utrechtse Heuvelrug is een waardevol gebied, voor mensen, dieren én planten. Het gebied komt echter steeds meer onder druk te staan. Om het gebied te behouden is het van belang dat klimaatadaptatie wordt meegenomen in en rondom het Nationaal Park. Hiervoor is er vanuit Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (Stichting NPUH) behoefte aan data, nieuwe inzichten en een gedegen kennisbasis. De Universiteit Utrecht en de Stichting NPUH hebben daarom gezamenlijk een Onderzoeks- en Onderwijshub Utrechtse Heuvelrug opgezet waarbinnen zij nog intensiever gaan samenwerken binnen thema’s van de onderzoeksagenda van het Nationaal Park. Universiteit Utrecht investeert de komende twee jaar €50.000,- in dit project, met de intentie om een langere samenwerking met elkaar aan te gaan. Ook Hogeschool Utrecht en Wageningen Universiteit zijn betrokken bij dit initiatief. Alle bevindingen en onderzoeksrapporten zijn publiek toegankelijk via de kennisbank van het Nationaal Park.

De Utrechtse Heuvelrug is niet weg te denken uit het landschap. Vanuit heinde en verre bezoekt men de landgoederen, uitgestrekte bossen, heidevelden, vennen, stuifzanden en uiterwaarden op en rondom de Heuvelrug. Het is ook een belangrijk gebied voor veel planten en dieren. Zo broeden er circa 100 vogelsoorten en vind je hier maar liefst 8 van de 15 soorten amfibieën en reptielen die in Nederland voorkomen. En wat dacht je van de ree, de das, bosanemoon, blauwe bes of dopheide? Dit bijzondere landschap van de Utrechtse Heuvelrug is al zo lang een begrip, dat het bijna een vanzelfsprekendheid is geworden. Maar een duurzame toekomst van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is verre van vanzelfsprekend in een veranderend klimaat. Langdurige hete, droge zomers verlagen het grondwaterpeil, veroorzaken bodemverdroging en vergroten het risico op bos- en heidebranden. De toename van extreme klimaatgebeurtenissen vormt een bedreiging voor het natuurlijk landschap, cultureel erfgoed én het welzijn van de inwoners in en rondom de Utrechtse Heuvelrug. Ondertussen drijven de toenemende vraag naar drinkwater, landbouwactiviteiten, verstedelijking en grote aantallen recreatieve gebruikers het al gestreste ecosysteem tot het uiterste.

Het is daarom noodzakelijk dat klimaatadaptatie en duurzame praktijken in toenemende mate worden geïntegreerd in en rondom het Nationaal Park. Maar daar is kennis voor nodig. Kennis over het functioneren van het landschap en van de transities die nodig zijn om een duurzame toekomst van het gebied te waarborgen. De Universiteit Utrecht en Stichting NPUH slaan daarom de handen ineen om deze uitdaging aan te gaan en de bestaande samenwerking uit te breiden en te borgen door de oprichting van de Onderzoeks- & Onderwijshub Utrechtse Heuvelrug.

Onderzoek op en rondom de Heuvelrug
Onder deze samenwerking werken wetenschappers en studenten samen met stakeholders in het gebied aan de meest relevante vraagstukken met betrekking tot een duurzame en robuuste Heuvelrug op een breed scala aan thema’s die ondergebracht zijn binnen de onderzoeksagenda van het Nationaal Park. Deze onderzoeksagenda is samen met de stakeholders in het gebied vormgegeven. Zo wordt er onder andere gekeken naar vitale en klimaatadaptieve natuur: hoe wordt de lokale biodiversiteit beïnvloedt door het klimaat, stikstofdepositie en het waterbeheer in het gebied? Of naar de multifunctionele flanken van de Heuvelrug, waaronder het verstedelijkt en agrarisch landschap aan de randen van het park: hoe kan de transitie naar extensieve landbouw hier plaatsvinden met een langetermijnperspectief voor de boeren in het gebied? En hoe kan de verstedelijkingsopgave bijdragen aan een robuuster natuurlijk systeem? Maar ook naar duurzame natuurgerichte recreatie en mobiliteit in en rondom de Heuvelrug: wat is het effect van verschillende types recreatie op de natuur? De Utrechtse Heuvelrug is ook een landschap van waarden. Het gebied heeft een hoop te bieden met haar ecosysteemdiensten en cultureel trekpleisters, maar hoe kan dit behouden blijven en wat is daarbij de rol van duurzame verdienmodellen? En ten slotte duurzaam samenwerken: hoe werk je effectief samen in een gebied waar vele en soms tegenstrijdige belangen samen komen?

Door antwoorden te vinden op deze en meer vraagstukken streven de Universiteit Utrecht en Stiching NPUH er samen naar om duurzaamheidstransities te realiseren en een duurzame toekomst voor natuur en cultureel erfgoed op de Utrechtse Heuvelrug. Zie je in de toekomst dus groepen studenten op de Utrechtse Heuvelrug, dan weet je wat er gaande is: hier wordt gewerkt aan de toekomst van het Nationaal Park.

 

Documentaire RTV Utrecht over water

Door de klimaatverandering krijgen we te maken met steeds extremer weer. Langere periodes van hitte en droogte gevolgd door heftige regenbuien zorgen voor problemen bij onze woonomgeving, de natuur, de landbouw en de drinkwatervoorraad. In de hoger gelegen gebieden droogt de grond uit, terwijl in de dorpen het regenwater bij heftige buien voor veel overlast zorgt.

Gemeenten (waaronder de gemeente Utrechtse Heuvelrug), de provincie Utrecht, Vitens, Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, terreinbeheerders, particuliere eigenaren en natuurorganisaties zetten zich in om samen het watersysteem op de Heuvelrug robuust en klimaatbestendig te maken. Dit doen de partners bijvoorbeeld met projecten die ervoor zorgen dat het regenwater boven op de heuvelrug beter in de bodem zakt en aan de voet van de heuvelrug langer wordt vastgehouden. Een voorbeeld hiervan is het pilotproject om het regenwater beter in het bosgebied boven Amerongen te infiltreren. Hiermee beperken we de verdroging, wateroverlast en riool-overstorten in de uiterwaarden.

Wil je meer weten over het water op de Utrechtse Heuvelrug? Bekijk dan de mini documentaire van RTV Utrecht die vorige week verscheen.

Bent u de volgende keer ook bij het theatercollege?

Op maandag 11 september was burgemeester Magda Jansen-van Harten (Gemeente Woudenberg) de host van het theatercollege ‘Water(tekort) op de Utrechtse Heuvelrug’ in FIGI, Zeist. Dr. Ir Niko Wanders (Utrecht University) en dijkgraaf Jeroen Haan (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) bespraken de gevolgen van droogte, mogelijke oplossingen op de korte en lange termijn en beantwoordden vragen uit het publiek.

Het volgende theatercollege is op maandag 6 november: ‘Natuurontwikkeling op de Utrechtse Heuvelrug: over beroemde bomen en meer…..’

De theatercolleges worden georganiseerd door Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en maken onderdeel uit van een reeks van vijf. Tijdens de colleges ontdekt de bezoeker meer over de geschiedenis, ontwikkelingen en achtergronden van natuur, landschap en erfgoed op de Utrechtse Heuvelrug. Elk college wordt gehost door een burgemeester van één de gemeenten uit het gebied van het park.

Derde editie Parkmakersparade leidt tot veel nieuwe ideeën om groen te verbinden

Op vrijdag 1 september vond de derde editie van de Parmakersparade plaats. Tijdens dit event lieten Zusterparken in Utrecht en Amersfoort zien hoe ze groene lopers creëren in stedelijk gebied én vanuit de stad helemaal naar het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) toe. Na ruim vier uur wandelen of fietsen troffen parkmakers, experts, betrokkenen van overheden en van maatschappelijke instellingen elkaar bij de kruisbestuivingsborrel en was er ruimte om met elkaar na te denken over de uitdagingen die er nog liggen. Er bleek aan ideeën en oplossingen geen gebrek, dus de Zusterparken kunnen met nieuwe energie en inspiratie verder bouwen aan de groene verbinding met het Nationaal Park.

Deelnemers aan de Parkmakersparade konden kiezen of ze de dag wilden beginnen met een wandeling door Zusterpark Voordorp of Zusterpark Groene Spoor in Amersfoort. In Zusterpark Voordorp werken bewoners hard aan het vergroenen van de openbare ruimte, door bijvoorbeeld zinloze verharding om te zetten naar groenstroken en een slootberm in te planten met struiken en planten. Tijdens de wandeling konden deelnemers zien dat er mooie groene lopers ontstaan van wijk naar wijk én naar het buitengebied toe. Ook in Zusterpark Groene Spoor wordt hard gewerkt aan vergroening. Het Groene Spoor is het eerste Zusterpark in Amersfoort. Stap voor stap werkt de werkgroep het Groene Spoor (onderdeel van de vereniging Duurzaam Soesterkwartier) met bewoners aan een groene loper tussen Centraal Station Amersfoort tot Landgoed Birkhoven in het NPUH. Deelnemers waren erg onder de indruk van de stappen die beide Zusterparken hebben gezet!

Het ochtendprogramma werd afgesloten met een gezamenlijke lunch, waarna deelnemers wederom konden kiezen. Een deel van de groep ging te voet door Zusterparken Rotsoord, de Riddertuin en Lunetten, terwijl het andere deel op de fiets de rand van Utrecht richting Houten en Bunnik opzocht. De wandelaars bekeken hoe Zusterparken Rotsoord, de Riddertuin en Lunetten naar elkaar toe kunnen groeien, hoe de natuur daarbij kan helpen, maar ook hoe wij de natuur een handje kunnen helpen. Er werd gespeurd naar zaailingen en egelsporen en met elkaar besproken welke natuurlijke routes tussen de Zusterparken liggen. De fietsende groep werd gevraagd om mee te zoeken naar kansen om groene looproutes voor mens én egel tussen Lunetten aan de rand van Utrecht en het achterland richting Houten en Bunnik te verbeteren. De parkmakers willen het groen daar laten groeien en een gezonde leefomgeving creëren.

Tijdens de afsluitende borrel werd hier nog over na gesproken met provincie- en gemeentemedewerkers, ecologen, landschapsadviseurs, stedenbouwers, docenten, deskundigen op het gebied van erfgoed, water, wandelen en natuurlijk de parkmakers zelf. De parade en de kruisbestuivingsborrel hebben geleid tot veel nieuwe ideeën om groen te verbinden, van Zusterpark naar Zusterpark, maar ook van Amersfoort naar Utrecht en van de Zusterparken naar het Nationaal Park.

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug bundelt krachten met parkmakers en richt samen met hen Zusterparken op in stedelijk gebied. De Zusterparken werken aan groene verbindingen tussen elkaar én tussen stedelijk gebied en het Nationaal Park, net zolang tot er één groot park is. Zusterparken dragen bij aan het verminderen van de gevolgen van klimaatsverandering, versterken de biodiversiteit, het sociaal welzijn en zorgen voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving in de stad, door groene rustplekken en wandelroutes. Bovendien creëren de Zusterparken draagvlak voor natuur. Dit is erg belangrijk, omdat de natuur steeds meer onder druk komt te staan.

Wil jij je inzetten voor natuur, landschap en groen erfgoed bij jou in de buurt, maar ook de verbinding maken met het Nationaal Park? Sluit je dan aan bij deze beweging van Zusterparken. Kijk voor meer informatie op npuh.nl/zusterparken

De ochtendexcursie in Amersfoort bij Zusterpark het Groene Spoor.

Tweede lichting van HeuvelrugWijzers klaargestoomd voor het nieuwe schooljaar

Afgelopen vrijdag en zaterdag volgde een nieuwe lichting van vrijwilligers de training tot ‘HeuvelrugWijzer’. In twee dagen tijd werden de HeuvelrugWijzers klaargestoomd voor het ontvangen en begeleiden van schoolklassen tijdens hun bezoek aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De nieuwe HeuvelrugWijzers staan na hun training te trappelen om kinderen uit groep 5 en 6 mee op reis te nemen zodat ze de geheimen van de Utrechtse Heuvelrug kunnen gaan ontdekken.

Maar liefst 20 nieuwe vrijwilligers meldden zich afgelopen zomer om als HeuvelrugWijzer aan de slag te gaan. Met zo’n groep gaat het educatieve programma HeuvelrugWijs goed beslagen ten ijs in alweer het tweede jaar van het project. Voor ze van start kunnen, volgen de nieuwe HeuvelrugWijzers een tweedaagse training. Daarin raken ze bekend met de verhaallijn van HeuvelrugWijs en wordt er geoefend met de bijbehorende opdrachten en spellen. Bovendien leren de deelnemers wat nodig is om comfortabel voor een groep kinderen te staan, ze te raken met hun verhalen en de kinderen zelf te laten ontdekken wat de Utrechtse Heuvelrug zo bijzonder maakt.

De training is ontwikkeld door NatuurWijs en IVN Natuureducatie en vond plaats bij Bezoekerscentrum de Boswerf in het Zeisterbos, tevens één van de startlocaties waar schoolklassen terecht kunnen voor HeuvelrugWijs. De deelnemers vonden het leerzame en gezellige dagen. Samen deden ze veel nieuwe kennis op en werden ze een hechte groep. Ze hebben de geheimen van de Utrechtse Heuvelrug mee naar huis genomen en zijn enthousiast om kinderen ook deze geheimen te laten ontdekken. De nieuwe HeuvelrugWijzers gaan vanaf volgende maand aan de slag in onder andere het Zeisterbos.

Staat jouw school in de buurt van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en komen jullie graag een keer op bezoek? Ga dan mee op reis met HeuvelrugWijs en meld je aan via heuvelrugwijs.nl

HeuvelrugWijs is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting NatuurWijs, Bezoekerscentrum De Boswerf en IVN Natuureducatie.

Theatercollege | Water (tekort) op de Utrechtse Heuvelrug

Hoe ziet de droogte van de toekomst eruit? Wat gebeurt er met het water uit Duitsland dat normaal via de Rijn ons land binnen komt? Welke keuzes moeten we maken om in de toekomst nog voldoende water te hebben?

Dat zijn drie vragen die in dit theatercollege aan bod zullen komen, waarbij we kijken naar de gevolgen van droogte en de mogelijke oplossingen op de korte en lange termijn.

De experts
Dr. Niko Wanders is universitair hoofddocent Hydrologie aan de Universiteit Utrecht. Samen met waterbeheerders en beleidmakers onderzoekt Wanders de mogelijkheden voor verbeterde voorspellingen van droogte in Nederland en in het buitenland.

Jeroen Haan is dijkgraaf van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hij gaat in op de (water)opgaven die als gevolg van de klimaatverandering en het extremere weer op ons afkomen. Ook bespreekt hij hoe water en bodem sturend moeten zijn in ruimtelijke keuzes die we maken voor de toekomst.

Stel een vraag!
Tijdens het theatercollege is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze kunt u ook van tevoren insturen via info@npuh.nl. De host van deze avond is Magda Jansen, burgemeester van gemeente Woudenberg.

Dit theatercollege is een initiatief van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de tweede in een reeks van vijf. De colleges hebben als doel het delen van kennis en inzichten over dit unieke gebied.

Details

Datum: maandag 11 september om 20:-00 uur

Locatie: Theater Figi, Zeist I Willem Pijperzaal

Kosten: €5,00

Voor meer informatie en tickets klik hier

Blauwe Agenda

Wat doen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en haar samenwerkingspartners al aan het watertekort? Lees er hier meer over.

Máximapark benoemd tot Zusterpark van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Op zondag 13 augustus werd het Máximapark in Leidsche Rijn benoemd tot Zusterpark. Hiermee sluit het Máximapark zich aan bij een netwerk van groene verbindingen, die vanuit stedelijk gebied helemaal naar het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) lopen. Het was een feestelijke dag, mede omdat ook de 25e verjaardag van Leidsche Rijn werd gevierd in het Máximapark.

De Zusterparken-beweging wil samen één groot park zijn. Verschillende groepen buurtvergroeners in de stad en provincie Utrecht zetten zich in voor behoud van bestaand groen, vergroenen van stukken stad en voor groene verbindingen tussen stad en het NPUH. De Zusterpark-makers willen met hun inzet bewoners en natuur van zowel de steden als het NPUH gezond houden. Steeds meer buurtvergroeners sluiten zich aan bij deze beweging, zoals het Hof van Cartesius, Rotsoord en Voordorp in Utrecht en Het Groene Spoor in Amersfoort. Het Máximapark is het 9e Zusterpark wat zich hierbij aansluit.

Het Máximapark ging in september 2022 op bezoek bij andere Zusterparken en besloot toen eigenlijk al aan te willen sluiten bij deze beweging. En een jaar later is het dan echt zover! Het Máximapark is het groene hart van Leidsche Rijn en voelt zich verbonden met de ambitie van het Nationaal Park om groen met elkaar in verbinding te brengen.

Jeroen Heemsbergen, programmamanager bij het NPUH, overhandigde het Zusterpark-bord aan Joyce Roskamp van de Vrienden van het Máximapark. Het bord werd vervolgens samen met Peter Mocking opgehangen bij de Werkschuur en kan daar dus vanaf nu bewonderd worden. Na deze benoeming volgde een programma door het Máximapark, om de 25e verjaardag van Leidsche Rijn te vieren.

Wil jij je inzetten voor natuur, landschap en groen erfgoed bij jou in de buurt, maar ook de verbinding maken met het Nationaal Park? Sluit je dan aan bij deze beweging van Zusterparken. Kijk voor meer informatie op npuh.nl/zusterparken/

Eerste natuurprojecten krijgen geld uit NP Fonds

Het NP (Nationaal Park) Fonds Utrechtse Heuvelrug werd gelanceerd in maart van dit jaar en ondersteunt projecten en initiatieven die ten goede komen aan natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in dit unieke gebied. De eerste projecten zijn goedgekeurd en gaan dit jaar van start.

Agroforestry voor natuurinclusieve landbouw

Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij houtige gewassen als bomen en struiken worden gecombineerd met akkerbouw of veeteelt. Dit zorgt o.a. voor meer biodiversiteit, verbetering in de waterhuishouding en het vastleggen van CO2.

‘Agroforestry proefpercelen’ is een project van de Natuur en Milieufederatie Utrecht, waarbij vijf agrariërs op en rondom de Utrechtse Heuvelrug worden geholpen bij het maken van een plan en de aanleg van een agroforestry proefperceel. Hier kan ervaring worden opgedaan met deze nieuwe vorm van landbouw. Het doel is om de kennis en toepassing van agroforestry op te schalen en de overgang naar natuurinclusieve landbouw te versnellen.

Wild in je achtertuin

Het project ‘Wild in je achtertuin’ van stichting De Lynx nodigt iedereen binnen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug uit om vier weken een wildcamera in de tuin te plaatsen. Zo kan iedereen op een speelse manier ontdekken welke (zoog)dieren er in hun directe woonomgeving leven.
Deelnemers worden gestimuleerd om hun tuin natuurlijk(er) in te richten. Dat is niet alleen goed voor zoogdieren, maar ook voor andere soorten die in de stad of het dorp leven (biodiversiteit), en voor het leefklimaat in een wijk.

Krachten bundelen

Het NP Fonds is een initiatief van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Met de oprichting van het Fonds wil het park projecten voor natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in het gebied een extra impuls geven. Particulieren of bedrijven die zelf geen projecten uitvoeren maar deze wel willen ondersteunen, kunnen een bijdrage leveren aan het fonds als donateur. Zo worden de krachten gebundeld om ook in de toekomst van dit prachtige gebied te kunnen blijven genieten. Meer informatie over het fonds is te vinden op npfonds.nl.

Geslaagde eerste editie van de Open Heuvelrugtuinen Route

Afgelopen weekend vond de eerste Open Heuvelrugtuinen Route plaats. Er viel een druppeltje regen, maar dat mocht de pret niet drukken en dat is natuurlijk juist alleen maar goed voor de tuinen! In de opengestelde tuinen waren vaak groepjes bezoekers te vinden, die benieuwd waren naar de Heuvelrugtuin van hun buurman- of vrouw. Tijdens de route kwamen de bezoekers elkaar geregeld weer tegen in een andere tuin en leerden elkaar op die manier kennen. De Heuvelrugtuiniers lieten enthousiast hun tuin zien aan de bezoekers én deelden hun tuinier geheimen, waarmee de bezoekers thuis zelf aan de slag kunnen en van hun tuin ook een stukje Nationaal Park kunnen maken.

Heuvelrugtuinier Thinka ontvang bijvoorbeeld 15 bezoekers in haar Heuvelrugtuin. Zij vertelt: “Veel mensen hadden interesse in de regenton en de afgekoppelde regenpijp. Mijn partner heeft praktische informatie uitgewisseld hierover. De wadi ‘in ontwikkeling’ leverde leuke idee-gesprekken op, dus het was juist wel leuk dat het nog niet helemaal klaar was.” Thinka heeft zelf gesprekken gevoerd met mensen over tuinieren op zandgrond en bijvoorbeeld de functie en het gebruik van pioniersplanten, maar ook over biodiversiteit: “Hoe groepen planten met gevarieerde wortelstelsels uiteindelijk robuuster zijn tegen klimaat invloeden, omdat ze onderling minder hoeven te concurreren om water en mineralen. Deze gesprekken waren (voor mij persoonlijk) erg leuk en zinvol omdat het over en weer bevestiging geeft om vol te houden met deze ultra-slow variant van tuinieren.”

Anouk Haaxma, wethouder gemeente Utrechtse Heuvelrug, en Gijs de Kruif, directeur-bestuurder Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, bezochten een aantal tuinen in Amerongen. Ze begonnen hun rondje met een rondleiding door de ecologische moestuin Dorpsakker de Parel en gingen daarna op de fiets langs bij een paar particuliere Heuvelrugtuinen. Hoog bezoek dus voor de tuiniers!

Wij vonden het een hele geslaagde route en hopen dat alle bezoekers en Heuvelrugtuiniers hebben genoten. Dank aan de enthousiaste vrijwilligers voor het opzetten van deze dag. Op naar volgend jaar!